ברוך/כה הבא/ה לאתר המסחר האלקטרוני “מיי בודי ספורט” האתר מציע מגוון רחב של מוצרים בתחום תוספי מזון ובריאות במחירי שוק המתעדכנים מעת לעת ובתנאים מיוחדים.

השימוש באתר זה הינו בכפוף להוראות התקנון כמפורט להלן.

 1. הגדרות בתקנון זה, הינן בכפוף לתקנות אמון הציבור ומטרתן לתאם ציפיות עם לקוחות הרוכשים באתר על מנת שיוכלו ליהנות מהשירות המוצע ולהשתמש בו שוב ושוב.
 • א. האתר” – אתר האינטרנט הפועל בכתובת mybodysport.co.il
 • ב. מפעילת האתר” “My Body”  חברת אפיקים פלוס יזמות בע״מ –  ח.פ 516305729
 • ג. הספקים– היצרנים ו/או המשווקים, אשר מוצריהם מוצעים למכירה באמצעות האתר.
 • ד. דף המכירה– פרטי המכירה של המוצרים המוצעים למכירה באמצעות האתר.
 • ה. מערכת ההזמנות” או “זירת המכירות” – מערכת מקוונת הפועלת באתר, ובאמצעותה רשאים המשתמשים (כהגדרתם להלן) לבצע רכישות של מוצרים ו/או להזמין שירותים נוספים שיועמדו למכירה, מפעם לפעם, באמצעות האתר, לפי העניין.
 • ו. פעולה– כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר/ים ו/או שירות/ים המוצעים למכירה באמצעות האתר באמצעות מערכת ההזמנות, לרבות הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה.
 • ז. טופס הזמנה– טופס הזמנה המצוי באתר, אליו יזין כל משתמש המעוניין לבצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות, את פרטי ההזמנה, כהגדרתם להלן. טופס הזמנה יחשב ככולל את כל הפרטים שצוינו בדף המכירה אף אם לא פורטו בטופס ההזמנה.
 • ח. משתמשו/או מזמין – כל אדם הגולש ו/או הצופה באתר ו/או המזמין מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו.
 • ט. שימוש באתר– גלישה ו/או צפייה באתר ו/או הזמנת מוצרים ו/או הזמנת שירותים אחרים באמצעות האתר ו/או באמצעות מערכת ההזמנות ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר ו/או שימוש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו.
 1. כללי:
  1. כל פעולה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה באתר ייחשבו כהסכמה לתנאים הכלולים בתקנון זה.
  2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  3. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על מפעילת האתר (להלן: “ההוראות”),
   למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת תקנון זה ו/או השימוש באתר אם במפורש ואם במשתמע.
  4. מפעילת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון והוראותיו מעת לעת.
  5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש שלא כדין ולמטרות בלתי חוקיות.
  6. הרישום באתר הוא לשימושו האישי והבלעדי של המשתמש, אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חלה חובה על המשתמש באתר
   לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף של המשתמש עם מפעילת האתר.
  7. המשתמש הוא האחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו הוא מפרסם או מעביר באמצעות האתר. מפעילת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים ו/או המועברים בין המשתמשים באתר.
  8. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
  9. כל קשר וירטואלי או אחר של משתמש עם מי מהמשתמשים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ’ט ובין במסגרת “פגישות אמת”, הן באחריותו המוחלטת והבלעדית של המשתמש.
   מובהר בזאת כי בשום מקרה לא תהיה למפעילת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור ובפרט לנזקים פיזיים ו/או נפשיים ו/או כספיים ו/או רגשיים ו/או כל נזק אחר הנובעים מקשר כמפורט לעיל.
  10. מפעילת האתר מצהירה בזאת כי אין ביכולת מפעילת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא”נפילות” בעת השימוש באתר.
   מפעילת האתר תהא רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי, ו/או זיכוי ו/או כל פיצוי אחר, בשל תקלות או הפסקות בשירות בעת השימוש באתר.
  11. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר ו/או בקשר אליו הן של מפעילת האתר.
  12. מפעילת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות ו/או “באנרים”ו/או כל חומר פרסומי אחר המופיע באתר, האחריות לכך חלה על המפרסמים בלבד.
  13. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה.
  14. מובהר בזאת כי המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה בזירת המכירות באתר, מוצעים על ידי הספקים השונים ולא על ידי מפעילת האתר עצמה.
   בכפוף להוראות כל דין, האחריות למכירת המוצרים ו/או השירותים אספקתם, גביית הכספים, מתן אחריות, מתן שירות וכדומה, מוטלת על הספקים באופן בלעדי ומוחלט.
  15. מפעילת האתר פועלת על מנת להבטיח את אספקת המוצרים ו/או השירותים ע”י הספקים. במקרה של כישלון תמורה מוחלט, כאשר המוצרים ו/או השירותים אינם מסופקים לצרכן,
   תדאג מפעילת האתר להבטחת כספי הצרכנים על דרך ביטול העסקה והשבת כספם תוך 14 ימים, והכול בכפוף לכל דין ולהוראות תקנון זה.
  16. בעת הרשמה על המשתמש לסמן באם הוא מוכן לקבל חומר פרסומי. ככל שהמשתמש יסכים לכך, החומר הפרסומי יועבר אליו בדואר אלקטרוני ו/או במסרון הודעת טקסט.
   המשתמש יהיה רשאי להודיע על רצונו בהספקת קבלת החומר הפרסומי בכל עת בהתאם לאמור בסעיף 7 להלן.
  17. בעט אישור התקנון הלקוח מאשר קבלת מיילים מאת ניוזלייטר ומיילים לגבי סטטוס הזמנה.
 2. תנאי השימוש באתר
  רשאי להשתמש באתר כל משתתף אשר יקיים את התנאים הבאים במצטבר:

  1. תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו חשבון בנק פעיל, תעודת זהות ו/או דרכון בתוקף. הרשמה לביצוע פעולות באתר מהווה הצהרה מצד המשתמש, כי גילו של המשתמש מעל 18 שנה.
  2. ברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי בתוקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.
  3. כל שדות החובה המופיעים בטופס ההזמנה המצוי באתר, מולאו נאמנה על ידי המשתמש, לרבות שמו המלא, שם המשתמש, כתובת תא הדואר האלקטרוני, כתובת מקום המגורים, מספר תעודת זהות ומספר טלפון.
 3. הזמנת מוצרים ו/או שירותים 
 • א. כדי לרכוש מוצר או שירות (להלן: מוצר ו/או מוצרים, לרבות שירות ו/או שירותים) בכל אחת משיטות המכירה באתר, כפי שיפורטו להלן יש לציין תחילה את שם המשתמש או את מספר ת”ז וססמה אישית, אשר ילוו את המשתמש בכל הרכישות ו/או השימוש באתר.
  לאחר מכן יתבקש המשתמש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה כגון: כתובת, דוא”ל אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי המשתמש.
  מפעילת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי המשתמש לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש להשתמש בשירותים, באמצעות האתר.
 • הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או כל דין.
 • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לנקוט נגד מגישי פרטים כוזבים      צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.
  • א. ככל ויחול שיבוש ו/או טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, יהיו מפעילת האתר ו/או הספקים רשאים לבטל את הרכישה והמשתמש לא יחויב בכל תשלום בגין הצעתו שבוטלה.

אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי הספקים להבטיח שהמוצרים יגיעו אל המשתמש. במקרה שהמוצרים יחזרו לספקים, עקב פרטים מוטעים שמסר, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

 • ב. העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגית SSL, הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת מידע. ו/א אות בהסתמכות על חברת COMAX המבטחת את לקוחותיה ולא מאפשרת חשיפה של פרטי כרטיס האשראי.
 • ג. מחסן ההפצה ממוקם באשקלון ובשלב זה ביכולתה לשנע מוצרים במשלוח רגיל לכל הארץ ובמשלוח אקספרס לכל הארץ. העלויות מצוינות לבחירה בשלב הקופה באתר.
 1. שיטות המכירה
  1. מכירות במחיר קבוע
  2. (חנות תוספי מזון ובריאות, אבקות חלבון, קראטין, שורפי שומן, איזוטונים, חומצות אמינו BCAA, ויטמינים ומינרלים, ציוד ואביזרי כושר)
 2. תהליך ההזמנה

היה והמוצר קיים במלאי כפי שמופיע בסל הקניות ויתקבל אישור על תשלום בכרטיס האישי. אישור זה מהווה אסמכתא להשלמת ההזמנה במערכת ההזמנות באתר (להלן: “אישור ההזמנה”) .
מובהר, כי המידע המופיע באישור ההזמנה הנו תמציתי ובכל מקרה תהא ההזמנה כפופה להוראות תקנון זה, ההנחיות באתר והתנאים המקובלים אצל מפעילת האתר בנוגע לביצוע הזמנות וביטולן.
אישור ההזמנה יישלח למשתמש גם באמצעות הדואר אלקטרוני, ככל שנמסר על ידי המשתמש.

 1. רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, אשר נמסר במועד ביצוע הפעולה בטופס ההזמנה, ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתו כברת ביצוע.
  לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, יפעל הספק בהליכי אספקת המוצרים בהם זכה המשתמש.
 2. באם חברת כרטיסי האשראי תסרב ליתן אישור בנוגע להזמנה כלשהי, תהא מפעילת האתר רשאית לדחות את ההזמנה ולחייב את המשתמש בדמי ביטול כהגדרתם להלן.
  מפעילת האתר תהא רשאית, אך אינה חייבת, לתת לבעל הכרטיס הודעה בדבר סירובה של חברת כרטיסי האשראי לאשר את ההזמנה, ושהות להסדיר את מתן האישור בנוגע להזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי, עובר לדחיית ההזמנה על ידה.
 3. מובהר כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה אשר התקבל בדואר האלקטרוני של המזמין, המכיל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים ו/או אישור ההזמנה כמופיע בכרטיס הלקוח שבאתר
  אליו יכול הלקוח להיכנס באמצעות שם משתמש וססמה, יהוו אישור על קליטת ההזמנה. הרישום אשר נרשם במחשבי מפעיל האתר יהא ראיה לכאורה לנכונות ההזמנה.
 1. הגנת הפרטיות
  1. מפעילת האתר תהיה רשאית לשמור את הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע שיצטבר אודותיו ותהיה רשאית לעשות בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.
  2. מפעילת האתר מבקשת לציין כי היא משתמשת באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע, אך על אף זאת אין ביכולתה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע
   והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעילת האתר בעניין זה וזאת בתנאי שמפעילת האתר נקטה באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.
  3. מפעילת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש על מנת לבצע את משלוח המוצרים ועל מנת לעדכן את המשתמש בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי מפעילת האתר
   או על ידי צדדים שלישיים. מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לצורכי מפעילת האתר ו/או כחלק מנתונים המועברים לצדדים שלישיים וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש.
  4. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו כי תוכן המידע, שיישלח אליו, יש ויכלול “דבר פרסומת “כמשמעותו בחוק התקשורת)בזק ושידורים(, תשמ”ב – 1982 והוא מסכים לשליחתו אליו בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת טקסט.
   כמו כן, ידוע למשתמש כי בכל עת יוכל הוא להתנתק מקבלת מידע זה ע”י שליחת הודעה בכת למערכת “יצירת קשר” באתר זה.
  5. מפעילת האתר תהא רשאית, אך לא חייבת, לשלוח למשתמש בסיומה של כל מכירה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, משוב בו יתבקש המשתמש לחוות דעתו הן על הליך המכירה, הן על המוצר ו/או השירות והן על הספק ולדרגם בהתאם (להלן: “המשוב“).
   מפעילת האתר תהא רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי ו/או מדיה אחרים, את נתוני המשוב ו/או חלק מנתוני המשוב וכן תהא רשאית מפעילת האתר לעשות במשוב כל שימוש ולכל מטרה, לרבות פרסומם, ולמשתמשים לא תהא כל טענה ו/או דרישה כנגד הפרסום כאמור.
 2. משלוחים ואספקת המוצרים
  1. אספקת המוצרים ע”י הספקים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של המוצר, בכפוף לביצוע התשלום כמפורט לעיל.
  2. זמני האספקה להם הספקים מתחייבים מצוינים בסמוך לכל מוצר ומוצר בזירת המכירות (להלן: “מועדי האספקה”).
   חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א’ – ה’, למעט ימי שישי, ערבי חג ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים.
   יחד עם זאת, הספקים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את זמן האספקה.
   מובהר בזאת כי האתר עושה כל מאמץ מול הספקים להבטיח את האספקה בזמן
   אך אין ביכולתה של מפעילת האתר להתחייב לכך והיא לא תישא בכל אחריות לאיחור או עיכוב בזמני האספקה מצד הספקים.
   במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.
  3. במועד מילוי פרטי ההזמנה יש לבחור באפשרות של אספקת המוצר באמצעות משלוח או בדרך של איסוף עצמי (האפשרות קיימת למספר ספקים באתר).
   במקרה שמהמשתמש יבחר באפשרות לאיסוף עצמי, לא יחויב המשתמש בדמי משלוח.
   לאחר הגשת ההצעה לא ניתן לשנות את בחירת אופן האספקה. משתמש אשר יבחר לאסוף את המוצר ממחסני הספק יתאם עם הספק,
   באמצעות מספר הטלפון המופיע בעמוד המכירה של המוצר, את איסוף המוצר.
  4. המוצרים יסופקו לבית הלקוח באמצעות שליחים ו/או באמצעות חברת שליחויות חיצונית לכתובת שמסר במהלך תהליך רישום ההצעה בזירת המכירות, אלא אם צוין אחרת.
   אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה.
   במקרה של הזמנת המוצרים לכתובת עסקית (חברה) יש לציין את שם מפעילת האתר ליד שם המזמין. במקרים בהם יחול שיבוש באספקת המוצר יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.
  5. אספקת המוצרים באמצעות ״משלוח אקספרס לבית הלקוח״ הינה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים,
   בהתאם למחיר דמי המשלוח שנקבע באתר ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת השליחות.
   משלוח ליישובים חריגים/ מרוחקים/ מעבר לקו הירוק, עשוי להיות כרוך בזמן המתנה נוסף, יודגש, משלוח באמצעות שליח עד הבית,
   יעשה למעט ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ”ב, בהם עשוי להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות היישוב ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
   במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את שליחות המשלוח עד לבית הלקוח, לרבות באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או תנאי מזג אוויר ו/או מצב העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים.
   במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.
  6. במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתם הבלעדי של הספקים ו/או מי מטעמם (כגון הובלה כבדה או הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על המשתמש מבצע ההזמנה בפועל. האמור בסעיף זה יהיה כפוף למפורט בדף המכירה.
  7. במקרה של משלוח מוצרים כבדים מעל 15 קילוגרם – יתכן חיוב משלוח נוסף על חשבון הלקוח.
   במקרה של חבילה כבדה – חברת המשלוחים תניח את החבילה בכניסה לבית או לבניין, ללא סחיבת המוצרים במדרגות.
  8. בעת אספקת המוצר, נדרשת נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ועליו להציג תעודת זהות ולחתום על גבי שובר ו/או תעודת משלוח כתנאי למסירת המוצר.
  9. אספקת מוצרים בשיטת ״משלוח אקספרס עד בית הלקוח״ כרוכה בעלות של 25 ש״ח.
  10. במידה והחבילה יצאה להפצה אל הלקוח ומסיבה כל שהיא הלקוח לא זמין 24 שעות, החבילה תוחזר למוכר והלקוח יחוייב בדמי משלוח על סך 25 ש״ח.
  11. בבחירת ״שליח אקספרס עד הבית״ זמני המשלוח המקובלים למשלוח עד הבית הינם 3 ימי עסקים ללא יום ההזמנה במידה והמשלוח בוצע אחרי השעה 12:00.
   ברוב המקרים המשלוח מגיע ביום העסקים שלמחרת ההזמנה. 
   לישובים חריגים או ומרוחקים המשלוח יגיע תוך 7 ימי עסקים.
  12. בבחירת ״משלוח חינם לנקודת חלוקה״ זמני המשלוח לנקודת האיסוף הינם עד 10 ימי עסקים ללא יום ההזמנה אחרי השעה 12:00.
   עם הגעת המשלוח לנקודת החלוקה  תישלח ללקוח הודעת SMS  למספר הטלפון הנייד אותו ציין הלקוח במהלך ההזמנה.
  13. לקוח המבצע משלוח דרך ״משלוח חינם לנקודת חלוקה״ מצהיר כי הוא קרא, מכיר ומסכים לתנאי השימוש ו/או התקנון של חברת ״בר הפצה לכל הארץ״,
   כפי שהם מפורסמים באתר החברה.
  14. בבחירה של שיטת אספקת מוצרים ״משלוח חינם לנקודת חלוקה״ על הלקוח להיות זמין לקבלת הודעת SMS
 3. מחירים ותשלומים
  1. חיוב המשתמש יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר המשתמש, במחיר הנקוב ובמספר התשלומים הנקובים בהצעת הזוכה במכירה במחיר קבוע ו/או במכירת “תן מחיר”, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.
  2. הספקים יהיו רשאים לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להצעה שביצע המשתמש הוא המחיר המפורסם בזירת המכירות בעת השלמת תהליך הצעתו.
  3. (חנות תוספי מזון ובריאות, אבקות חלבון, קראטין, שורפי שומן, איזוטונים, חומצות אמינו BCAA, ויטמינים ומינרלים, ציוד ואביזרי כושר)
 4. ביטול רכישה והחזרת מוצרים
  1. המשתמש רשאי לבטל את ההזמנה או לשנות אותה בדרכים המפורטות להלן בלבד:
   1. באמצעות שליחת הודעה במערכת ההודעות של האתר
   2. באמצעות מוקד שרות לקוחות בטלפון שמספרו 1-700-704-710
   3. (להלן: “הודעת ביטול”)
  2. תאריך הביטול/שינוי הקובע יהיה תאריך קבלת מייל משרדי מפעילת האתר או מועד ביצוע שיחת הטלפון ביום עסקים הקרוב.
   במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בארץ ייחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון שלאחריו.
  3. ביטול הזמנה על ידי משתמש יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו ובהתאם לתנאים המפורטים להלן:
   1. המשתמש רשאי לבטל הזמנה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת תעודת המשלוח והחשבונית, לפי המאוחר מהם.
    במקרה של רכישת שירות, יהיה רשאי המשתמש לבטלו בתוך 14 (ארבע עשר) ימים מיום הזמנת השירות או מיום מסירת חוזה בכתב,
    לפי המאוחר ובלבד שהביטול יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השרות להינתן.
   2. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ככל שהדבר אפשרי או סביר. לאחר מתן הודעת ביטול יהיה על המשתמש להחזיר את המוצר למחסני הספק או לחילופין,
    בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור מפעילת האתר תהא רשאית, אך אינה חייבת, לחייב את המשתמש בדמי ביטול בשיעור של 10% מערך ההזמנה או 100₪, לפי הנמוך מביניהם
    (לעיל ולהלן: “דמי ביטול“).
   3. ביטול הזמנות שבוצעו דרך שיטת משלוח ״משלוח חינם״ (נקודת איסוף) יחויבו גם הם בדמי משלוח של 25 ש״ח
   4. החזרת מוצרים אינה מתאפשרת על כל מוצר בקטגורית ״תוספי תזונה״
    לרבות: אבקת חלבון, אבקת גיינר, חטיפי חלבון, ויטמינים ומינרלים, חומצות אמינו, קריאטין ומשפרי ביצועים, שורפי שומן ומסייעי הרזיה וכיוצא בזאת.
   5. תת סעיף החל בתקופת הקורונה. אין החזרת מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה. לרבות ציוד כושר ותוספי תזונה.
   6. במקרה של מוצר פגום, על הלקוח לשלוח את המוצר לחנות לבירור וטיפול.
  4. במקרה בו המוצרים אותם קיבל המשתמש לא היו תקינים בעת קבלתם, לא יחויב המשתמש בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבל המשתמש מוצר פגום ולא תקין,
   יעשה כל מאמץ להציע לו להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם המשתמש יקבל את ההצעה, ישלח אליו המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החליט המשתמש לסרב להצעה, כספו יושב לו.
  5. המשתמש אינו רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה ו/או מוצרים פסידים.
   קודם למועד שבו אמור השירות להינתן ו/או מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה ובכל אלא אם התברר שהם פגומים ובמקרה זה יוכל לבטל את העסקה ולא יחויב בדמי ביטול.
   במקרה של מוצר פגום המשתמש ישלח לספק הודעת ביטול כמפורט לעיל בצירוף חשבונית המס שקיבל ומכתב המתאר את הבעיה במוצר.
  6. לאחר שהספק יקבל את פניית המשתמש, יפעל הספק כאמור לעיל, והמשתמש יוכל לקבל את המוצר בשנית, במידה והמוצר יהיה במלאי. אם המוצר איננו במלאי יושב למשתמש כספו במלואו.
   הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיפים 14 ג ו – 14ה לחוק הגנת הצרכן ו/או בתקנות.
 5. אחריות
  1. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, אינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה בזירת המכירות בכל הנוגע לפרטים האמורים.
   האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים ו/או לאספקתם ו/או לאיכותם ו/או לטיבם ו/או לעמידותם ו/או לתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.
   אין אחריות למוצרים לרבות ציוד כושר או/ו מזרני כושר או/ו גומיות כושר או/ו כל סוג של תוסף תזונה או/ו כל סוג של ציוד אימון כל שהוא.
   הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על”עוסק”על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו, בכפוף לכל דין המורה אחרת. המוצרים בזירת המכירות מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים,
   ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד מפעילת האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב.
 1. (חנות תוספי מזון ובריאות, אבקות חלבון, קראטין, שורפי שומן, איזוטונים, חומצות אמינו BCAA, ויטמינים ומינרלים, ציוד ואביזרי כושר)
 1. תמונות/וידאו המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים, בין תצלומי המוצרים המתפרסמים בזירת המכירות לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 2. המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמפעילת האתר נוקטת בכל האמצעים המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע המצוי באתר, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים יכולות
  להיות תקלות אשר אינן בשליטת מפעילת האתר ו/או הנובעות מכוח עליון, ומפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע כאמור יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 3. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה.
 1. דין ושיפוט

הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית המשפט המוסמך באשקלון.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]